Direktlink vun der Homepage: Ieselsfrënn Letzebuerg
Direktlink vun der Homepage: Ieselsfrënn Letzebuerg

Mir sin eng Associatioun, déi 2001 gegrënnt gouf:
• Fir d'Ieselshalter zu Lëtzebuerg zesummenzeféieren.
• Fir hir Interessien ze vertrieden.
• Fir en Informatiounsaustausch ze erméiglechen, hei an am Ausland.
• Fir Fräizeitaktivitéiten mat den Ieselen ze organiséieren.

Comité:

 

Minnemeister Joseph, Leithum (Präsident)

Mailliet Janine, Roullingen (Vize-Präsident)

Schweicher Nicolas, Beckerich (Secrétaire)

Regenwetter-Malherbe Christiane, Hunsdorf (Caissière)

 

Membres du comité:

 

Bisenius Roland

Bodem Iris

Erpelding-Schrankel Isabel

Faber Christiane

Hallé Claude

Hauer Francis

Lallemang Laurence

Stephany Jeanne

Strauss Marcel

 

.

 

.

Esel sind nicht störrischer als Pferde, sie geben dir nur mehr Zeit zu überlegen was du falsch gemacht hast...

Logo créé par Mim Hofferlin
Logo créé par Mim Hofferlin