Direktlink vun der Homepage: Ieselsfrënn Letzebuerg
Direktlink vun der Homepage: Ieselsfrënn Letzebuerg

Mir sin eng Associatioun, déi 2001 gegrënnt gouf:
• Fir d'Ieselshalter zu Lëtzebuerg zesummenzeféieren.
• Fir hir Interessien ze vertrieden.
• Fir en Informatiounsaustausch ze erméiglechen, hei an am Ausland.
• Fir Fräizeitaktivitéiten mat den Ieselen ze organiséieren.

Comité:

 

Mailliet Janine (Präsidentin)

Ries Laura (Vize-Präsidentin)

Scholtes Conny (Secrétaire)

Regenwetter-Malherbe Christiane, Hunsdorf (Caissière)

 

Membres du comité:

 

Bisenius Roland

Schweicher Nicolas

Faber Christiane

Lallemang Guy

Hauer Francis

Fränzi Faber

Stephany Jeanne

Strauss Marcel

Sandi Fischels

Pascale Hoffmann

Alex Trentin

 

.

 

.

Esel sind nicht störrischer als Pferde, sie geben dir nur mehr Zeit zu überlegen was du falsch gemacht hast...

Logo créé par Mim Hofferlin
Logo créé par Mim Hofferlin